Vanliga frågor


Hur väljer ni på Scorett era leverantörer?

För oss är en hög produktkvalitet oerhört viktigt, men även leverantörens ansvarstagande spelar stor roll i valet av leverantör. Vi vill utvecklas tillsammans med de leverantörer som förstår våra kvalitetskrav och som kontinuerligt arbetar med att förbättra miljö och arbetsförhållanden på fabrik. Vi utvärderar våra leverantörer under arbetets gång. De leverantörer som överträffar våra förväntningar vill vi belöna med stabila och ökande ordervolymer.

Kontrollerar ni arbetsförhållanden på fabrikerna?

Scorett har en uppförandekod som är baserad på internationella rekommendationer och finns att läsa i sin helhet här. Vi har inga egna fabriker utan producerar i våra leverantörers fabriker. Genom avtal med våra leverantörer om efterlevnad av koden ställer vi krav på acceptabla arbetsförhållanden i fabrik. Vi arbetar i nuläget med fabriksinspektioner i mindre skala men ökar successivt frekvensen av fabriksbesök då vi anser att det är genom de faktiska inspektionerna på plats som vi har möjlighet att se verkligheten för arbetarna i fabrikerna och att arbeta aktivt för en bra arbetsmiljö i de fabriker som producerar våra skor.

Hur många arbetar med CSR hos Scorett?

Alla som arbetar på Scorett, från inköpare till butikspersonal bär ansvar för att minimera påverkan på miljö och människa. Vi arbetar även aktivt för att ge våra leverantörer förutsättningar till en så bra produktion som möjligt exempelvis genom god orderplanering. Ansvaret för att leda och koordinera arbetet ligger på vår CSR ansvarig som tillhör Inköpsavdelningen. Inköpsavdelningen leds av Inköpschefen.

Arbetar Scorett i länder som exempelvis Kina som har tveksamt rykte när det gäller arbetsförhållanden och miljö?

Ja, vi arbetar även med kinesiska leverantörer. Vi är medvetna om problematiken i Kina och arbetar på att förbättra vår insikt om situationen i våra leverantörers fabriker genom att kontinuerligt öka frekvensen på våra interna fabriksinspektioner.

Finns det barnarbetare i era fabriker?

Vi ställer genom vår uppförandekod krav på att barnarbete inte får förekomma. Vi är medvetna om att det kan förekomma på fabrik. Vi accepterar inte barnarbete och vi arbetar på att öka vår insikt om arbetsförhållanden genom interna och externa inspektioner på våra leverantörers fabriker.

Betalar ni levnadslöner till fabriksarbetarna?

Eftersom Scorett inte äger egna fabriker betalar vi inga löner till fabriksarbetarna direkt. Vi ställer krav på att lönerna hos våra leverantörer är levnadslöner.

Vad händer om en fabrik bryter mot uppförandekoden?

Vi accepterar inte avvikelser mot uppförandekoden men vi avslutar inte samarbetet automatiskt om detta skulle ske. Istället försöker vi förstå de bakomliggande orsakerna för att tillsammans med leverantören kunna arbeta fram en handlingsplan. Ser vi att viljan finns hos leverantören att arbeta tillsammans med oss för förbättrade arbetsförhållanden så fortsätter vi samarbetet och följer upp handlingsplanen.

Hur garanterar ni att det inte finns några farliga kemikalier i era produkter?

Vi ställer krav på att våra produkter ska tillverkas under hälsosamma förhållanden i fabrik. Vi ställer även krav på att gällande EU-lagstiftning för kemikalier följs. Som verifikation gör vi slumpvis testning på kemikalieinnehåll och begär i specifika fall in kompletterande prover från leverantör.

Vad är det för material i er Läeder by Nature-kollektion?

Vi använder oss av vegetabiliskt garvat läder alternativt krom- och tungmetallfritt läder. För dessa skor väljer vi helst en sula av naturgummi eller återvunnet material. I skotillverkningen kräver vi att vattenbaserat lim används i så stor utsträckning som det är möjligt. Vår tanke med Läeder by Nature-kollektionen är att erbjuda våra kunder produkter med hög modegrad och samtidigt möjlighet att göra ett mer miljömedvetet val. Vi arbetar aktivt med att stegvis förbättra både vår kunskap och våra krav på ingående material och tillverkningsprocess för att fortsätta utvecklingen mot så miljövänliga produkter som möjligt.

Laddar